نقاش گواش

تصویر_نقاش_گواش

نقاش گواش شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی می باشد


دارای شایستگیهای طراحی اولیه, اجرای پرسپکتیو, طراحی منظره, طراحی چهره, طراحی آناتومی و فیگور, بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها, آماده سازی زمینه کار و بکارگیری رنگ گواش,اجرای طبیعت با گواش, اجرای طبیعت بیجان با گواش, قلم گیری و پردازش با گواش می باشد. و با مشاغل نقاشان در ارتباط می باشد.

٭ تعريف دقیق استاندارد (اصطلاحی) : نقاش گواش : از تکنیک های نقاشی است که از گواش برای نقاشی در آن استفاده می شود.

٭ اصطلاح انگلیسي استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهاني) : Poster Colors Painter

ردیف عناوین
1 حفظ و نگهداری ابزار و وسایل نقاشی گواش
2 آماده سازی زمینه کار و انتقال طرح
3 ساخت و بکارگیری رنگ در نقاشی گواش
4 اجرای طبیعت بیجان با گواش
5 اجرای طبیعت با گواش
6 اجرای تکنیک های مختلف نقاشی گواش
7 اجرای سبک هنری با گواش
8 قلم گیری و پردازش با گواش