نقاش پیشرفته

تصویر_نقاش_پیشرفته

طرح درسی نقاش پیشرفته به شرح ذیل می باشد:


ردیف عناوین
1 نقاشی با رنگ روغن
2 نقاشی با آبرنگ
3 نقاشی با پاستل گچی