نقاش مقدماتی

تصویر_نقاش_مقدماتی

طرح درسی نقاش مقدماتی به شرح ذیل می باشد


ردیف عناوین
1 تمرین ترسیم نقطه در یک کادر مشخص
2 تمرین ترسیم خطوط در کادر مشخص و ترکیب آن ها با نقطه
3 تمرین ترسیم انواع سطح (فرم) و ترکیب با خط و نقطه در یک کادر مشخص
4 تمرین ترسیم انواع حجم و ترکیب با خط و نقطه و سطح
5 تمرین پرسپکتیو
6 طراحی اجسام
7 اجرای ترکیب بندی
8 طراحی طبیعت
9 طراحی اشیاء
10 طراحی چهره انسان
11 طراحی اندام انسان
12 نقاشی با استفاده از تکنیک گواش