نقاش مدادرنگی

تصویر_مداد رنگی

طرح درسی نقاش مداد رنگی به شرح ذیل می باشد


ردیف عناوین
1 طراحی مقدماتی
2 ساخت و ساز روی طرح و با مداد
3 ساخت و آماده سازی رنگ
4 ایجاد بافت کاغذ
5 انجام نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روی زمینه سفید
6 انجام نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روی مقوای تیره