نقاش روی سفال

تصویر_سفال

طرح درس نقاش روی سفال


ردیف عناوین
1 طراحی اولیه
2 اجرای پرسپکتیو
3 طراحی سنتی
4 بررسی تجزیه و تحلیل رنگ ها
5 آماده سازی زمینه سفال
6 انتقال طرح روی سفال
7 نقاشی روی سفال
8 پرداخت و تکمیا نقاشی روی سفال

برچسب ها: نقاشی | سفال | نقشینه