نقاش رنگ و روغن

تصویر_رنگ_روغن

طرح درسی نقاش رنگ و روغن به شرح ذیل می باشد :


ردیف عناوین
1 آماده سازی و بکارگیری زمینه کار در نقاشی رنگ روغن
2 نگهداری ابزار و وسایل نقاشی رنگ روغن
3 ساخت و بکارگیری رنگ در نقاشی رنگ روغن
4 اجرای طبیعت بیجان با رنگ روغن
5 اجرای تکنیک های مختلف نقاشی با رنگ روغن
6 اجرای طبیعت بیجان با رنگ روغن
7 اجرای آناتومی و فضاسازی با رنگ روغن
8 اجرای یکی از سبک های هنری