نقاش ایرانی

تصویر_نقاش_ایرانی

نقاش ايراني شغلي از زير مجموعه ي هنر هاي تجسمي می باشد


شامل شايستگي هاي به كارگيري ابزار هاي طراحي و نقاشي، طراحي انواع اسليمي ، طراحي متن و حاشيه، طراحي انواع ختايي، طراحي و ترسيم اسليمي و ختايي، انجام تذهيب، طراحي سايه روشن، طراحي آناتومي و چهره ايراني باتكنيك هاي مختلف، قلم گيري طرح، طراحي انواع پرداز، انجام تشعير، رنگ پردازي با گواش ، تمرين هندسه نقوش، ارائه محصولات و بازار يابي و با مراكز صنايع دستي و هنر ها ي تجسمي و نمايشگاه ها در ارتباط مي باشد.

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحي ) :

نقاش ايراني با استفاده از تركيب انواع برگها اسليمي ها ختايي ها گلهاي عباسي و غنچه ها گل و مرغ و انواع چهرهاي ايراني و ساخت و ساز رنگها وپرداز آنها طرح هاي زيبا مي آفريند.

طرح درسی:

ردیف عناوین
1 به کار گیری ابزار های طراحی و نقاشی
2 طراحی انواع اسلیمی
3 طراحی متن و حاشیه
4 طراحی انواع ختایی
5 طراحی و ترسیم اسلیمی و ختایی
6 انجام تذهیب
7 طراحی سایه روشن
8 طراحی آناتومی و چهره ایرانی با تکنیک های مختلف
9 قلم گیری طرح
10 طراحی انواع پرداز
11 انجام تشعیر
12 رنگ پردازی با گواش
13 تمرین هندسه نقوش