مینیاتور ساز

تصویر_مینیاتورساز

مينياتورساز كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي لازم بتواند از عهده موارد زیر بر آید


طراحي با خط ، ترسيم حجم ، تركيب بندي در يك كادر معين ، ترسيم انواع پرسپكتيو ، طراحي طبيعت بي جان ، طراحي از طبيعت آزاد ، طراحي دست و پا ، طراحي چهره در حالت هاي مختلف ، طراحي آناتومي حيوانات ، طراحي آناتومي عمومي بدن انسان ، قلم گيري طرح ها ، پر داز زدن ، كار كردن با رنگ هاي سنتي و جديد و ساخت و ساز مينياتور و همچنين تشخيص تاريخ هنر ايران و اجراي تكنيك هاي مختلف

طرح درسی :

ردیف عناوین
1 توانایی طراحی با خط
2 توانایی ترسیم حجم و ترکیب با نقطه و خط و فرم (سطح) در کادر مشخص
3 توانایی ترکیب بندی در یک کادر معین
4 توانایی ترسیم انواع پرسپکتیو
5 توانایی طراحی طبیعت بیجان
6 توانایی طراحی طبیعت آزاد
7 توانایی طراحی دست و پا در حالت های مختلف
8 توانایی طراحی چهره در حالت های مختلف
9 توانایی طراحی آناتومی عمومی بدن انسان
10 توانایی طراحی با خط و انواع آن در مینیاتور
11 توانایی طراحی جلوه های طبیعت در مینیاتور
12 توانایی طراحی آناتومی عمومی حیوانات در مینیاتور
13 توانایی طراحی آناتومی عمومی انسان در مینیاتور دوره پیشین و معاصر
14 توانایی رنگ شناسی و کار کردن با آن
15 توانایی پرداز زدن
16 توانایی قلم گیری طرح ها
17 توانایی ساخت و ساز مینیاتور
18 توانایی تشخیص تاریخ هنر ایران قبل و بعد از اسلام
19 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار