دوره مربیگری نقاشی و خلاقیت کودک

تصویر_نقاشی_و_خلاقیت_کودک

مربي نقاشي كودك شغلي از مشاغل حوزه خدمات آموزشي است . مربي نقاشي كودك مي تواند در آموزشگاه ها، فرهنگسراها، مهدهاي كودك، مدارس و ... مشغول به كار شود.


مربي نقاشي كودك بايد كودك را به خوبي بشناسد و با آگاهي از احساسات كودك بتواند با او ارتباط برقرار كند. توانايي هاي مربي نقاشي كودك شامل موارد زير مي باشد: بكارگيري اصول روانشناسي عمومي كودك، بكارگيري راههاي برقراري ارتباط با كودك و نفوذ به درون او، سنجش آمادگي جسمي و روحي كودك جهت يادگيري مطالب آموزشي و ايجاد زمينه ي فرآيند آموزش، ايجاد و تقويت خلاقيت كودك و روش هاي تقويت آن، به كارگيري حواس مختلف در آموزش نقاشي، نقد و تفسير نقاشي كودكان، آموزش مباني هنرهاي تجسمي به زبان ساده به كودك، آموزش مباني هنرهاي تجسمي به زبان ساده به كودك، آموزش تكنيكهاي مختلف نقاشي به زبان ساده به كودك، تصوير سازي با تكنيكهاي مختلف نقاشي در ارتباط باشد.

٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحي) :

آموزشها و مهارتهايي كه به وسيله آنها بتوان كودكان را براي مهارتها ي دوره هاي بالاتر آماده كرد و به اين وسيله به كودك در جهت خود شكوفايي ، شناخت استعدادها و رشد او كمك نمود.

٭ اصطلاح انگليسي استاندارد ( و اصطلاحات مشابه جهاني ) : Loach painting

طرح درسی :

ردیف عناوین
1 بکارگیری اصول روانشناسی عمومی کودک
2 بکارگیری راههای برقراری ارتباط با کودک و نفوذ به درون او ;
3 سنجش آمادگی جسمی و روحی کودک جهت یادگیری مطالب آموزشی و ایجاد زمینه ی فرآیند آموزش
4 ایجاد و تقویت خلاقیت کودک و روش های تقویت آن
5 به کارگیری حواس مختلف در آموزش نقاشی
6 نقد و تفسیر نقاشی کودک
7 آموزش مبانی هنر های تجسمی به زبان ساده به کودک
8 آموزش طراحی با اصول صحیح به زبان ساده به کودک
9 آموزش تکنیکهای مختلف نقاشی به زبان ساده به کودک
10 تصویر سازی با تکنیکهای مختلف نقاشی