تذهیب

تصویر_تذهیب

تذهیب کار شغلی است در حوزه هنرهای تجسمی که شامل وظایف طراحی و ترسیم نقوش اسلیمی و ختایی، فضاسازی تذهیب و تلفیق نقوش اسلیمی و ختایی با هم در فضاسازی، آماده سازی زمینه و بستر مناسب و انتقال طرح روی آن، رنگ آمیزی و پرداز و قلمگیری و در نهایت تثیبت رنگ و بسته بندی، بازاریابی و ارائه محصول به بازار می باشد.


این رشته با مراکز صنایع دستی و نمایشگاه ها در ارتباط می باشد.

٭ تعريف دقیق استاندارد (اسطلاحی) :

تذهیب درلغت عبارت است از طالكاري و زراندود كردن و دراصطالح طراحي نقوش اسلیمي وختايي بـرروي اوراق كتاب يا آثار نگارگري(مینیاتور) كه اين نقوش با استفاده از رنگهايي مانند آبرنگ، گواش، اكريلیک، رنگ طال و نقره روي مقواهايي با جنس خاص به اجرا در مي آيند.

٭ اصطلاح انگلیسي استاندارد (اصطلاحات مشابه جهاني) : Tazhib illustrator

ردیف عناوین
1 ترسیم فضا های تذهیب
2 ترسیم و طراحی نقوش اسلیمی و ختایی
3 تلفیق نقوش اسلیمی و ختایی بر روی گردشهای حلزونی (اسپیرال) در فضا های تذهیب
4 استفاده از بستر های مناسب (سنتی و...) در تذهیب
5 انتقال طرح یا طرح افکنی
6 رنگ شناسی و ساخت رنگهای سنتی
7 قلم گیری طرح ها (گل، برگ و...)
8 رنگ آمیزی نقوش
9 پرداز زدن
10 طلا چسباندن بر روی بستر
11 اجرای یک تذهیب کامل در یکی از فضا های تذهیب (شمسه، ترنج، بازو بندی، کتیبه، قلمدانی و...)