دوره ویترای

تصویر_دوره_ویترای

آموزش به صورت کامل و تلفیق مواد و نقاشی روی ظرف می باشد

نام استاد : به زودی

زمان دوره : به زودی